1. Dostawca Usług świadczy Usługi 24 go­dziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
2. Operator świadczy Usługi Telekomunikacyjne o jakości zgodnej z poniższymi zasadami i Regulaminem Świadczenia Usług.
3. Minimalny oferowany poziom jakości Usługi Internetowej wynosi 2048 kb. Usługa internetowa prawidłowo działająca posiada do 5% strat ramek Ethernet do routera brzegowego mierzonego za pomocą usługi MTR bądź poprzez miernik prędkości dostępny na stronie www.speedtest.net
4. Minimalny oferowany poziom jakości Usługi Telewizyjnej określona jest w umowie i polega na ilości kanałów oferowanych w poszczególnych pakietach . W ramach oferty zawierane są informacje o kanałach podstawowych i dodatkowych i zasadach ich świadczenia.
5. Dostawca Usług stosuje następujące procedury dotyczące pomiaru i organizacji ruchu we własnej sieci:

 • pomiar przepływności oraz opóźnień od urządzenia na brzegu sieci Dostawcy usług a urządzeniem Abonenta, organizacja ruchu polega na kształtowaniu i ograniczeniu przepustowości, zapewnieniu prawidłowego dostępu do zasobów, nadawanie odpowiednich priorytetów poszczególnym pakietom wędrującym przez sieć, unikanie przeciążeń w sieci.

6. Powyższe procedury nie mają wpływu na jakość świadczonych Usług.Ograniczenia w dostępie lub korzystaniu z Usług i aplikacji mogą wynikać z:

 • rodzaju wykorzystywanego Urządzenia Końcowego i jego oprogramowania,
 • warunków transmisji w miejscu korzystania z usług lub aplikacji przez Abonenta,
 • warunków dostępu lub korzystania z usług i aplikacji określonych przez Dostawcę Usług,
 • decyzji dostawców usług i aplikacji w sieciach innych operatorów, z których Abonent korzysta, dotyczących warunków dostępu lub korzystania z usług i aplikacji,
 • środków technicznych podejmowanych przez Dostawcę Usług w celu zapewnienia bezpieczeństwa i integralności Sieci oraz usług,6. skorzystania przez Dostawcę Usług z uprawnień do rozwiązania Umowy Abonenckiej ze skutkiem natychmiastowym, na zasadach określonych w Umowie Abonenckiej,7. skorzystania przez Dostawcę Usług z uprawnienia do zawieszenia świadczenia Usług, na zasadach określonych w Umowie Abonenckiej.

7. Dostawca Usług jest uprawniony do podejmowania następujących działań w związku z przypadkami naruszenia bezpieczeństwa lub integralności Sieci i Usług:

 • usunięcia komunikatu, który zagraża bezpieczeństwu lub integralności Sieci i Usług,
 • przerwania lub ograniczenia świadczenia Usług na Zakończeniu Sieci, z którego następuje wysyłanie komunikatów zagrażających bezpieczeństwu Sieci lub Usług,
 • rozwiązania Umowy Abonenckiej ze skutkiem natychmiastowym lub zawieszenia świadczenia Usług na zasadach określonych w Umowie Abonenckiej,
 • zawiadomienia właściwych organów i służb

8. Informacje o zagrożeniach związanych z Usługami, w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych, są zamieszczone na Stronie WWW w zakładce bezpieczeństwo sieci.
9. Dostawca Usług świadczy usługi serwisowe polegające na:

 • monitoringu oraz dokonywaniu okresowych przeglądów Sieci,
 • podejmowaniu działań mających na celu zabezpieczenie Sieci przed dostępem osób nieupoważnionych,
 • telefonicznym wsparciu technicznym Abonenta w zakresie konfiguracji i instalacji Sprzętu, w tym Zakończenia Sieci,
 • reagowaniu na zgłoszenia usterek dokonywane przez Abonenta,
 • dokonywaniu odbioru Sprzętu z Lokalu w przypadkach określonych w Regulaminie.